Forskare och partners
 • Forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
 • Södertälje kommun och Beras International. Forskningen sker parallellt med Interreg-projektet KISMET – hållbara matmiljöer.

 

Inriktningen på forskningen

Forskning om kommunens roll i utvecklingen av korta värdekedjor för upphandling av mat. Vi har fokus både på enskilda producenter/förädlare och ekonomiska föreningar (kooperativ), liksom andra organisationer och företag som kan ha en förmedlande roll. Projektet studerar hur politik och praktik för hållbar upphandling för kommunala kök kan stötta, och få stöd av, regionala, korta värdekedjor.

Forskningen utgår ifrån tre specifika initiativ i Sörmland:

 • Utveckling och etablering av ett ekodistrikt
 • Genomförandet av Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi
 • Fortsatt genomförande av Södertälje kommuns kostpolicy ”Diet for a Green Planet”

 

Forskningsfrågor
 1. Hur kan kommunal planering stötta utvecklingen av korta värdekedjor av livsmedel?
 2. Hur kan etableringen av ett Ekodistrikt stötta hållbara värdekedjor för kommunal upphandling?
Verkliga resultat
 • Mer hållbart och regional producerade grönsaker som kan upphandlas till kommunala kök
 • Fungerande värdekedjor för regionala, ekologiska grönsaksproducenter

Sweden Hub

 

Researchers and practice partners
 • Researchers from the Royal Institute of Technology - KTH
 • Södertälje municipality and Beras International. The research is done in tandem with the Interreg project KISMET – sustainable food environments.

 

Research focus

Conduct research on the role of municipal governance in developing SFSC for public procurement. There will be a focus on both individual producers and cooperative producer associations, as well as other intermediary organizations. The project studies how policies and practices for sustainable food procurement of public kitchens can enhance, and be enhanced by, aggregated regionally embedded SFSC.

More specifically, the research will depart from three initiatives in the Sörmland region:

 • The establishment of an Eco-district
 • The launch of Södertälje municipality’s food strategy
 • The continued implementation of Södertälje municipality’s public kitchen policy “Diet for a Green Planet”.

 

Research questions
 1. How can municipal governance support development of SFSC?
 2. How can the introduction of a regional Eco-district support sustainable supply chains for municipal food procurement?
Real world outcomes
 • More sustainably and regionally produced vegetables for public procurement in the area
 • Functioning food supply chains for regional, organic vegetable producers